Hva er et regnskap?

Sist oppdatert: 7. november 2020


Hva er et regnskap?

Et regnskap er en oversikt over inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler. Regnskapet består av to deler, et driftsregnskap og et årsregnskap. Driftsregnskapet viser fortløpende den økonomiske situasjonen til en virksomhet, årsregnskapet en årlig status og oppsummering av året under ett.

Regnskapet har flere formål. Det danner et grunnlag for strategiske beslutninger og styring av virksomhetens økonomi. Det er et verktøy for å beregne hvor mye skatter og avgifter som skal betales til det offentlige.

Mange aktører både i og rundt en virksomhet har interesse av regnskapet. Styre og ledelse, kunder og leverandører og samarbeidspartnere. Viser regnskapet dårlige resultater kan det være viktig informasjon for både leverandører, kunder og samarbeidspartnere.

Viser regnskapet gode resultater er det et pluss på alle måter.

Når en bedrift skal vurderes i forhold til finansiering og låneopptak, verdiansettelse i forbindelse med eierskifte og lignende er alltid regnskapet sentralt. Går en bedrift konkurs vil også regnskapet bli gjennomgått og analysert for å kartlegge verdier i konkursboet samt om regnskapsføring og drift har foregått etter regler og lover.

Regnskapsføring er underlagt en streng lovgivning og alle næringsvirksomheter har plikt til å føre regnskap. Kravene er ulike avhengig av hvilken organisasjonsform virksomheten har, et AS har strengere krav enn et enkeltmannsforetak. Et enkeltmannsforetak med en omsetning under kr 50.000 har forenklede krav til regnskapsføring.

 

Hva består et regnskap av?

Et regnskap har stor kompleksitet og består av mange elementer. Revisorer og regnskapsførere studerer i flere år for å få høy kompetanse på regnskap og alt som ligger rundt. Et regnskap skal føres, men også tolkes.

Regnskapet består i hovedsak av to deler, et resultatregnskap og et balanseregnskap.

Årsregnskap

Årsregnskapet er en oversikt over en virksomhets regnskapsmessige aktivitet i løpet av et år og viser status på hele regnskapet på en bestemt dato. Dette kalles regnskapsåret og er de fleste fra 1. januar til 31. desember. Det er også mulig med avvikende regnskapsår.

Årsregnskapet danner grunnlaget for analyse og strategiske beslutninger. Når vi diskuterer hvordan en bedrift går økonomisk er det som regel årsregnskapet man henviser til. Hovedtallene i årsregnskapet ligger offentlig tilgjengelig på nettjenester som proff.no og purehelp.no.

1. Resultatregnskapet

Dette viser virksomhetens økonomiske resultat i et regnskapsår.
Driftsresultat: Virksomhetens driftsinntekter minus driftskostnadene (varekjøp, lønn, avskrivninger osv). Dette viser økonomien i bedriftens drift.
Resultat før skatt: Her legges finansrelaterte inntekter og utgifter til driftsregnskapet. Dette er inntekter fra investeringer, aksjeutbytte fra andre AS, renteinntekter og renteutgifter.
Ordinært resultat: Dette er resultat før skatt minus skatt.
Årsresultat: Det ordinære resultatet justeres for ekstraordinære inntekter, kostnader og ekstraordinær skatt. Årsresultatet viser hva bedriften sitter igjen med når alt av utgifter og inntekter samt skatt er medregnet. Årsresultatet viser også hva som er tilgjengelig å ta ut som utbytte.

2 Balanseregnskapet

Balanseregnskapet viser verdiene i virksomheten, på den ene side alle eiendeler, på den andre side all gjeld.
Sum eiendeler: Dette er summen av verdien på eiendom, lagerbeholdning, finansielle verdier (aksjer, ulike fordringer, bankinnskudd, egenkapital m.m.).
Sum gjeld: Inkluderer alle typer gjeld både kortsiktig og langsiktig, gjeld til leverandører og skyldige offentlige avgifter.

Hvordan verdier skal beregnes er nøye regulert i regnskapslovene. Dette gjelder for eksempel fordringer på kunder (kunder som skylder penger) som er lite sannsynlige vil bli betalt, disse kan man bli nødt til å bokføre som tap, noe som igjen vil redusere bedriftens resultat det året.

 

Hvem fører regnskap?

Du føre regnskapet selv eller gi oppdraget til en regnskapsfører. Det enkleste er å la en regnskapsfører gjøre hele regnskapet. Du sparer tid, det eneste du skal gjøre er å sørge for at regnskapsføreren får alle bilag og all relevant informasjon. Har bedriften ansatte er ofte lønn noe som regnskapsmessig er komplisert, er virksomheten kompleks i forhold til økonomiske transaksjoner og øvrig virksomhet vil regnskapet også bli mer komplisert.

Derfor er det forståelig at virksomheter som har økonomi til det lar et regnskapsfirma ta seg av hele regnskapet.

Bakdelen med regnskapsfører er at det koster penger, penger en mindre virksomhet ofte ikke har.

Skal du føre regnskapet selv anbefaler vi å bruke tjenester som Fiken eller Conta-faktura. Dette er regnskapssystemer som er laget for den som ikke har kunnskap om regnskapsføring. Du betaler 150 til 200 kroner pr. mnd. og har tilgang til både regnskapsprogram og fakturaprogram. Det hele er veldig enkelt og fungerer uten nevneverdig forkunnskap.

Hva er A-melding?

Viktige begreper innen regnskap

Merverdiavgift
Alle virksomheter med en omsetning på over 50.000 kroner er pliktig til å betale moms. Å innkreve moms er noe en virksomhet i praksis gjør for staten. Når du selger noe legger du på merverdiavgift, dette er en fast prosentsats (vanlig moms er på 25%, moms på ). Disse pengene skal du betale inn til staten med fratrekk av moms du selv betaler på egne innkjøp.
Betaler du mer merverdiavgift enn du krever inn når du selger noe får du differansen betalt tilbake fra Skattetaten/staten.
Skattesatsene pr november 2020:
Generell sats 25 %
Næringsmidler 15 %
Persontransport, kinobilletter, utleie av rom* 12 %
(Kilde: Skatteetaten)

Selvangivelse
Både privatpersoner og næringsvirksomheter må levere selvangivelse. Selvangivelsen er en oversikt over hovedtallene som gir grunnlaget for beregning av skatt.

De fleste privatpersoner får tilsendt ferdig utfylt selvangivelse fra Skatteetaten basert på tilgjengelig informasjon om din økonomi. Du må enten godkjenne den selvangivelsen du får tilsendt eller gjøre endringer.

Alle virksomheter må levere selvangivelse. Enkeltmannsforetak må fylle ut en egen selvangivelse hvor data om næringsvirksomheten er med (i tillegg til næringsoppgave). Selvangivelse leveres elektronisk.

Selv om det er blitt betydelig enklere for bedrifter å levere selvangivelse de senere årene er det allikevel mange som lar regnskapsførere ta seg av dette, gjerne i forbindelse med det øvrige regnskapsarbeidet og årsregnskap.

SB

Du liker gjerne...