Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn

Sist oppdatert: 8. juni 2018


Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn

Du kan få fradrag for gaver gitt til flere norske og utenlandske frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn. Kravene som stilles er at mottaker må være godkjent av skattemyndighetene og at gaven rapporteres elektronisk til Skatteetaten.

Krav til gavegiver

Som skattyter kan du kan kreve fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver gitt til godjente frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn. Gaven må utgjøre til sammen minimum kr 500 pr år til den enkelte organisasjon. Det maksimale fradrag du har rett til har egne takster. Fradragsmulighetene gjelder både næringsdrivende og privatpersoner.
For at en gave til en organisasjon skal være fradragsberettiget for giver må mottaker av gaven være godkjent av skattemyndighetene.

Krav til mottager av gaven

Mottager av gaven må søke om å bli godkjent som mottaker, noe som er en forutsetning for at giver skal kunne få skattefradrag.
Organisasjoner med hovedkontor i EØS-området kan godkjennes under gavefradragsordningen i skatteloven § 6-50. Vilkårene er de samme som gjelder for fradrag for gaver til norske organisasjoner. Søknaden sendes det lokale/nærmeste skattekontor. Utenlandske organisasjoner må søke til Skattedirektoratet på engelsk, dansk eller svensk.

Hva skal søknad om godkjenning inneholde:

  • Redegjørelse for at man ikke har erverv til formål
  • Redegjørelse for hvilken type aktivitet organisasjonen driver, og at denne faller inn under godkjente formål i skatteloven § 6-50 alternativ a) til f)
  • Redegjørelse og dokumentasjon for at organisasjonen har nasjonalt omfang per 1. januar i året gaven mottas, f. eks. en beskrivelse av aktivitetens omfang og hvor aktiviteten utøves, antall medlemmer/givere og den geografisk utbredelse av disse
  • Dokumentasjon på at stiftelsen mottar offentlig støtte i det år gaven er mottatt
  • Vedtekter, herunder formålsbestemmelse samt en oppløsningsbestemmelse om at overskytende midler ved ev. oppløsning skal tilfalle tilsvarende godkjent formål
  • Årsregnskap og årsberetning

I kravet til nasjonalt omfang ligger det at aktiviteten må drives ut over det rent lokale, men det kreves ikke aktivitet i alle fylker. Antall medlemmer og den geografiske spredningen av disse vil også være indikasjoner på aktivitet og utbredelse av organisasjonen. Lokale organisasjoner tilknyttet en sentral sammenslutning som oppfyller vilkårene i skatteloven § 6-50, kan anses å ha nasjonalt omfang. Forutsetningen er at de lokale organisasjonene er bundet av den sentrale sammenslutningens vedtekter om formål. Det er videre en forutsetning at det er sammenslutningens sentrale ledd som fører regnskap over mottatte gaver og som gir de nødvendige opplysninger elektronisk til Skattedirektoratet.

Dersom det gjelder godkjenning av en stiftelse, skal det sendes inn dokumentasjon på at det mottas offentlig støtte.

Også tros- og livssynssamfunn må oppfylle kravet til nasjonalt omfang for å være omfattet av gavefradragsordningen.

Skattekontoret sender forhåndsgodkjenningen til Skattedirektoratet, som hvis det ikke har innvendinger, fører organisasjonen opp på listen over godkjente organisasjoner. Er vilkårene for godkjenning ikke oppfylt, mottar organisasjonen et brev fra skattekontoret om at organisasjonen ikke er godkjent. Det vil fremgå av brevet hvilke(t) vilkår som ikke anses oppfylt. Organisasjonen kan be Skattedirektoratet om å gjøre en ny vurdering av søknaden.

Plikt til innrapportering

Norske organisasjoner må innrapportere mottatt gavebeløp til Skattedirektoratet ( norske mottagere kan innrapportere elektronisk via Altinn.no). Ved rapporteringen må giver identifiseres med fødselsnummer og navn. Gavefradraget forhåndsutfylles automatisk i giverens skattemelding.

Godkjente fradrag ved gaver til godkjente utenlandske mottagere må giveren selv fylle inn i selvangivelsen. Det er også et krav at giver / skatteyter har en kvittering fra den utenlandske mottageren på beløpet.

Kilde: Skattedirektoratet

SB

Du liker gjerne...

Beklager, ingen relevante artikler funnet.