Må du selge boligen ved gjeldsordning?

Sist oppdatert: 8. juni 2018


Må du selge boligen ved gjeldsordning?

Utgangspunktet er at du skal selge alle dine formuesgjenstander og legge alle andre verdier på bordet, inkludert inntekt i perioden du er under gjeldsordning. Alle tilgjengelige midler fordeles på kreditorene. I motbytte blir du gjeldfri. Men det er visse unntak og det er også en viss mulighet for at du kan beholde boligen.

Verdien på boligen avgjør

Under en gjeldsordning skal du og eventuell familie kunne leve et nøkternt liv. Du har rett til å beholde så mye av inntekten at du i tillegg til livsopphold også kan disponere en nøktern bolig. Det blir derfor en vurdering av om hva som blir billigst av å beholde boligen eller å selge denne for å leie.

I dagens leiemarked er det dyrt å leie og en familie med barn vil trenge en bolig med en størrelse som fort kan koste 15 til 20.000  pr måned å leie i sentrale strøk (i Oslo enda mer). Eier du en enkel bolig som koster deg et tilsvarende beløp vil det derfor ikke være noe poeng å selge denne, kreditorene ville ikke hatt noen fordeler. Ingen er interessert i at du får høyere bokostnader som følge av å leie fremfor å eie.

Hva er verdien på boligen?

Det er ikke gitt at du må selge boligen om du kommer inn under en gjeldsordning.

Har derimot boligen en standard, størrelse eller en beliggenhet og dermed en verdi som ligger over verdien for en enkel nøktern bolig blir saken mer komplisert. Kan man ved et salg få frigjort betydelige verdier vil kreditorene kunne kreve at et salg gjennomføres. Dette ligger i gjeldsordninglovens prinsipp. Noe som kan hindre dette er om du har mye gjeld og pant på boligen, da vil ikke et salg tilføre verdier til kreditorene og det er ikke noe poeng i å selge. På den annen side kan du heller ikke betjene en større gjeld med de midlene du får disponere ved en gjeldsordning.

En løsning kan være å slippe avdrag på lån og kun betale renter, mer om dette senere.

Hensynet til familien teller også

Har du barn vil dette være et viktig element i en avgjørelse om en bolig skal selges eller ikke. Barn som går på skole og er integrerte i nærmiljøet vil kunne ha mange bakdeler ved å flytte og dette  kan bety at boligen ikke blir krevd solgt. Dette er særlig aktuelt om det er vanskelig å leie boliger i området. Andre hensyn av betydning er om det for eksempel i boligen er lagt til rette for funksjonshemmede av en slik grad at det er urealistisk å kunne finne tilsvarende i en leiebolig.

Alle slike forhold blir vurdert av namsmann og kreditorer og det er vanlig praksis å legge vekt på slike omstendigheter. Alt selvfølgelig vurdert opp mot boligens verdi. Har du barn du forsørger vil du i en gjeldsordning komme betydelig bedre ut av det enn om du ikke har barn, du kan på en måte skjerme deg bak barna og disponere flere midler.

Hva med gjelden på boligen?

Har du høy gjeld på boligen og denne overstiger boligverdien med 110% vil den overskytende gjelden gå inn sammen resten av gjelden i gjeldsordningen. Det vil si at den blir slettet når perioden er avsluttet, på lik linje som for de andre kreditorene. Renten på den del av lånet som er innenfor 110% av markedsverdien må betales i hele perioden.

Du har med andre ord mye å tjene på å beholde boligen ved en gjeldsordning.

Hva gjør du med inkassovarselet?

SB

Du liker gjerne...